Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /home/goweb/domains/goweb.bg/public_html/template/goweb/page.php on line 22

Deprecated: strlen(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/goweb/domains/goweb.bg/public_html/template/goweb/page.php on line 53

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ УСЛУГИ

I. Общи положения.

1. С настоящите Условия, и на основание чл. 48-61, Раздел II, Глава 4 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) се определят взаимоотношенията на "Студиоуеб.БГ", наричан по-долу за краткост Доставчик, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, 8000, ул. "Княз Борис І"№ 43, с потребители, възникващи по повод сключване на договор от разстояние за продажба на услуги на територията на Република България.

2. Настоящите Условия се прилагат във всички случаи, когато се сключва договор между Доставчика и физическо и/ или юридическо лице за продажба на Услугата от разстояние, при която от датата на отправяне на предложението до сключване на договора страните не са във физически контакт помежду си.

3. Използването на Уебсайта и/или регистрирането за получаване на Услугите, ще означава предоставяне на съгласието с тези Условия.

3. Термини:

3.1 „Общи условия” означава действащите Общи условия за Уеб Услуги, които „Студиоуеб.БГ ” предоставя на своите Потребители към датата на влизане в сила на тези Условия.

3.2 „Потребител” означава физическо лице или юридическо лице, което желае да ползва и/или заявява и/или сключва договор за продажба по отношение на една или повече Услуги, предоставяни от Доставчика въз основа на тези Условия.

3.3 „Услуга” или онлайн услуга представлява създаване на напълно функциониращи стандартни или специално изработени уебсайтове, разработване и хостинг услуги. Услугата също така включва уеб система за управление на съдържанието („Софтуер“), защитено от "Студиоуеб.БГ", заедно с всички свързани компоненти на Софтуера (добавки, обновяване, изменения по поръчка на Клиента ( „Вас“) чрез вписване или чрез формата за поръчка).

II. УЕБ УСЛУГИ.

1. Услугите предоставяни от Доставчика представляват:

- право за използване на готов уебсайт на Доставчика за онлайн развитието на бизнеса на Потребителя като може да се свържете с Услугата, чрез който и да е интернет браузър;

- достъп на Потребителя до вградения админпанел за лично управление функционалността на сайта. Предоставяне на различни възможности за публкуване и менажиране на публикации, включително чрез създаване и поддръжка на сайта, осигуряване на свободно пространство на сървър на Доставчика, на което Потребителят има право да публикува и споделя с трети лица в Интернет информация и да съхранява информацията относно цитираните по-горе създадени от него сайтове;

- вграждане на различни езикови версии по заявка на Потребителя;

- запазване на домейн и хостинг;

II. ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ

2.1. За започване на използването на Услугите е необходимо Потребителя да създаде Личен профил, като за да тества функционалностите на системата има право да я изпробва през тестов период от 7 (седем) дни. За използването на Услугата през тестовия период Потребителя не заплаща нищо.

2.2. През тестовия период Потребителят може да използва всички функционалности на създадения сайт.

2.3. За да има достъп до административния панел, чрез който да започне използването на Услугите е необходимо Потребителят да създаде сайт, чрез платформата на Доставчика, като въведе необходимите данни и използва бутон „Създай“. Едновременно със създаването на сайт се генерират и изпращат данни за достъп и управление на посочения e-mail адрес на Потребителят, които служат за идентификация на последния и за статистически цели.

2.4. След като въведе данните посочени във всяко поле Потребителят извършва потвърждение чрез натискане на бутон „Създай“. Преди завършване на процедурата по регистрация Потребителят следва да се запознае и потвърди, че е съгласен с тези Общи условия. С попълване на данните си и натискане на бутона "Създай" Потребителят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

2.4.1. След като Личният профил бъде създаден и ако бъде спазена останалата част от процедурата от тези Общи условия, Потребителят вижда на екрана на своето устройство неговите автоматично генерирани данни за достъп.

2.4.2. Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпращат данните за достъп. С активиране на регистрацията от страна на Потребителя между него и Доставчика възникват договорни отношения във връзка с ползването и предоставянето на Услугите.

2.4.3. Доставчикът не носи отговорност за неправилно или невярно попълнени данни. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

2.4.4. След създаване на акаунт, Потребителят може да запълни с информация своя сайт, като използва предоставените му данни за достъп до админ панел.

III. Цени. Срок и начин на плащане.

3.1. Цената на предоставяните Услуги се определя в зависимост от избрания от Потребителя модел на сайт.

3.2. Студиоуеб.БГ" може да предостави услуги като търсене име на домейн и регистрация, специално изготвяне, разработка на уебсайт, поддръжка и хостинг, както и други услуги, поръчани от Вас при вписване или чрез използване формата за поръчка.

3.3. Информация за цените Потребителят може да получи след като натисне бутона “купи” в своя клиентски профил в платформата: http://goweb.bg/.

3.4. Потребителят заплаща еднократно цената на избрания сайт. След получаване на плащане на цената и всички необходими данни за фактура, ако същите не са били предоставени при създаване на Личния профил, Доставчикът изпраща на Потребителя електронна фактура на email адреса, посочен от Потребителя. Последният се съгласява и приема електронната фактура като достатъчен и валиден документ, въз основа на който може да бъде извършено плащане. В тази връзка е изключително важно да посочите валиден, правилен и актуален email адрес. Потребителят трябва да предостави на „Студиоуеб.БГ“ точни и пълни счетоводни данни, включително правно наименование, адрес, e-mail адрес, телефонен номер и, ако е възможно, данни за автоматично плащане. Всички потребители са длъжни да известяват „Студиоуеб.БГ“ при промени в тази информация в рамките на двадесет (20) дни от подобна промяна.

3.4.1. Потребителят е длъжен да заплаща цената за Услугите по банков път.

3.4.2. Публикуваните на сайта на Доставчика цени са без включен ДДС.

3.5. Доставчикът потвърждава получаването на плащането, чрез активиране на Услугите и не носи отговорност, ако Потребителят не е посочил валиден email адрес или не получи фактурата по друга причина, за която Доставчикът не отговаря.

3.6. С приемане на тези Общи условия, Потребителят декларира изрично, че ако не заплати цена за конкретната услуга или уеб продукт, той не желае да ползва услугите предоставени от «Студиоуеб.БГ», или за съответния незаплатен период. Неплащането, дава право на Доставчикът незабавно да премахне сайта на Потребителя от сървъра си, без да дължи на последния уведомление, предизвестие или обезщетение. Доставчикът си запазва правото, по своя преценка да съхранява цялата или част от информацията съдържаща се в или свързана с даден сайт до 30 дни, от датата на изтичане на хоста и домейна на сайта.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРEБИТЕЛЯ.

4.1. Потребителят има право да управлява сайта единствено чрез предоставения от Доставчика административен панел и легитимирайки се с предоставеното му име и парола.

4.2. Потребителят има право да споделя информация чрез записването й на предоставеното от Доставчика пространство на сървър, свързан към Интернет.

4.3. Потребителят има право да използва Услугите - сайт, добросъвестно и по предназначение.

4.4. При използването на Услугите, Потребителят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да нарушат цялостта или нормалната работа на системата или да създадат затруднения в ползването й от другите потребители.

4.5. Закупените от Потребителя сайтове, чрез използване на Услугите, не трябва да създават натоварване на сървъра, което надвишава нормалното и възприетото в практиката потребление на Услугите.

4.6. Потребителят няма право да използва Услугите за създаване на "прокси" и стартиране на резидентни програми.

4.7. Потребителят се задължава да не използва Услугите за следното:

• публикуване, разпространяване или предоставяне по всякакъв начин, данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите общи условия, Интернет етиката или добрите нрави и които нарушават правата на трети лица като: нарушение на авторски права или сродни на тях права, запазени марки, патенти или други права на интелектуална собственост, право на собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация.

• публикуване, разпространение или да предоставяне софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти;

• публикуване или трансфер на порнографски и нелегални материали;

• публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.

4.8. Потребителят се съгласява да не използва Услугите за изпращане на нежелана поща – "СПАМ". Нарушаването на това изискване е основание за временно преустановяване на предоставяната Услуга, за което Доставчикът уведомява Потребителя. При повторно действие Доставчикът има право да прекрати едностранно предоставянето на Услугите без предупреждение.

4.9. Потребителят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугите и тяхното управление.

4.10. Предоставянето на Услугите включва предоставянето на служебен домейн на сайта за тестовия период от 7 дни. След изтичането на тестовия период и при извършена покупка на сайт от страна на Потребителят, същият следва да предостави данни за достъп и синхронизация с негов собствен домейн.

4.11. Потребителят носи отговорност за всички дейности, извършвани с неговия профил в съответствие с всички приложими местни, национални и чуждестранни закони, споразумения и регламенти при използването на Услугите, включително тези, свързани с поверителността на данните, международните съобщения и прехвърлянето на технически или лични данни.

4.12. Потребителят се задължава да уведомява „Студиоуеб.БГ“ незабавно:

- за всяка една неоторизирана употреба на парола или профил, както и за всякакво друго известно или съмнително нарушение на сигурността;

- да докладва на „Студиоуеб.БГ“ и да направи всичко възможно за незабавното прекратяване на всякакво копиране на Софтуера или част от Услугата, за което Вие или Ваши служители сте наясно или имате съмнение;

- да не се представя за друг потребител на „Студиоуеб.БГ“ или да предоставяте неверни лични данни, за да получите достъп до или за да използвате Услугата.

V. ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ ЗА ПРОФИЛА

5. „Студиоуеб.БГ“ не притежава данни, информация или материал, които предоставяте за Услугата по време на периода на използването й („Потребителски данни“). Потребителят носи отговорност за точността, качеството, целостта, законността, надеждността, годността и правото върху интелектуална собственост или правото на използване на Потребителските данни, като „Студиоуеб.БГ“ няма да бъде длъжно или отговорно за изтриването, коригирането, унищожаването, повреждането, загубата или неуспешното съхраняване на Потребителските данни. Като част от Услугата, „Студиоуеб.БГ“ ще съхранява редовно данните Ви и ще гарантира, че ще положи максимални усилия за изработването и функционирането на Вашия уебсайт непрекъснато в рамките на седмодневния тест период, включително използването на мрежата, сървъра, уеб сървъра и услугите. В случай че настоящото Споразумение се прекрати (поради причина, различна от нарушение от Ваша страна), „Студиоуеб.БГ“ ще предостави достъп до файл, съдържащ Потребителски данни в рамките на 30 дни от прекратяване, по Ваша молба по време на прекратяването. „Студиоуеб.БГ“ си запазва правото да прекрати достъпа Ви до Услугите, ако има основателни причини да смята, че сте използвали Услугите за незаконни или неразрешени дейности.

VI. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

6.1. Цялото съдържание на платформата GoWeb.BG включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код (без тези, които са въведени и приложени от Потребителя във връзка с предлаганите от него Продукти), са със запазени авторски права. Те принадлежат на Доставчика или той има отстъпени права за тяхното използване и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им без получаване на необходимото за това право представлява грубо нарушение на правата на автора и на императивните разпоредби на българското законодателство.

6.2.В случай на неизпълнение Доставчикът има право незабавно да прекрати ползването на сайта от Потребителя без уведомление или предизвестие, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Потребителя.

6.3.Потребителят се задължава да осигури съгласието на крайните потребители за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на Доставчика.

6.4.Доставчикът има право по всяко време да прави изменения и подобрения на платформата, както и на формата и съдържанието на предоставяните услуги, доколкото не се нарушават основните функции на сайта.

6.5.Доставчикът има право временно да преустанови предлаганите услуги, ако това е необходимо за тяхното актуализиране.

6.6.В тези случаи Доставчикът не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на Потребителя.

6.7.С попълването на данните и координати за връзка Потребителят дава изричното си съгласие Доставчикът да ползва всички технически средства за комуникация с клиента, за които Потребителят е посочил координати за връзка, както и че Потребителят има съгласието на клиента да предоставя неговите данни и координати за връзка на Доставчикът.

6.8.Предоставянето на данни и координати за връзка от страна на клиента не задължава Доставчикът да осъществи контакт с Потребителя.

6.9.С приемането на тези Общи условия Потребителят декларира, че използва предоставяната услуга за извършване на своя търговска или професионална дейност.

6.10.Потребителят дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и за авансови и предварителни плащания за доставката на продуктите.

VII.УВЕДОМЛЕНИЯ

7.Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, се извършват на адресите за контакти, обявени на видно място в уеб-сайта на Доставчика и респективно на електронната поща и адреса за контакт на Потребителя.

VIII. МАКСИМАЛЕН ПРЕНОС И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИ

8. Максималният пренос на данни, позволен на месец е 10 GB. Ако количеството на максималния пренос на данни надвиши границата, Потребителят може да бъде таксуван съгласно настоящите такси за съхраняване на данни. „Студиоуеб.БГ“ ще направи всичко възможно да Ви уведоми, когато средното използване на данни на месец достигне приблизително 80% от максималното количество; невъзможността на „Студиоуеб.БГ“ да Ви уведоми за това, обаче, няма да променя Вашето задължение към подобни допълнителни такси за съхранение.

IX.ОТМЯНА, ВРЕМЕННО ИЛИ ПОСТОЯННО ЗАКРИВАНЕ

9.1.Клиентът може да прекрати използването на Услугата с или без причина с изпращане на писмено уведомление до „Студиоуеб.БГ“ най-малко петнадесет (15) дни предварително.

9.2. Профилите автоматично ще бъдат подновени, освен ако не са отменени писмено, преди датата за подновяване. Потребителят може да закрие профила си чрез изпращане на писмено уведомление до „Студиоуеб.БГ“ най-малко петнадесет (15) дни предварително.

Датата на закриване трябва да бъде последния ден от периода на таксуване, като „Студиоуеб.БГ“ следва да получи писмено уведомление за закриването не по-късно от петнадесет (15) дни преди следващия период на таксуване на последния ден от настоящия период на таксуване.

10. „Студиоуеб.БГ“ си запазва правото да закрие Вашия профил и да откаже Услуга при условие, че Вие сте нарушили Условията, като преустанови Вашия достъп до Услугата, в случай на неочаквани технически проблеми. Закриването на профил ще включва отказ до достъп до администрацията на уебсайта, отмяна на хостинга, изтриване на всички данни (Потребителски данни, парола, потребителски име и всякакви данни, свързани с профила) 30 дни след закриването.

X.ОТКАЗ ОТ ПРАВА

11. Услугите и цялата информация на Уебсайта ще бъдат предоставяни „в текущо състояние“ или „в наличност“.

12. „Студиоуеб.БГ“ не гарантира, че:

- Услугата ще отговаря на конкретните Ви изисквания,

- Услугата ще бъде постоянна, навременно предоставена, сигурна или без грешки;

- резултатите, които могат да бъдат получени от използването на Услугата ще бъдат точни или надеждни,

- качеството на продуктите, Услугите, информацията или друг материал, закупен или придобит от Потребителя чрез Услугата ще отговаря на Вашите очаквания.

XI.ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

13. „Студиоуеб.БГ“ няма да носи отговорност за каквито и да е директни, индиректни, случайни, специални, произтичащи или примерни нарушения, включително, но без ограничение, нарушения от загуба на печалби, репутация, употреба, данни или други нематериални загуби (дори, ако „Студиоуеб.БГ“ е била информирана за вероятността от подобни щети), в резултат на:

- употребата или невъзможността от използване на Услугата;

- разходите по осигуряване на подменени стоки и услуги, в резултат на стоки, данни, информация или услуги, закупени или придобити или получени съобщения или сключени сделки чрез или от Услугата;

- неоторизиран достъп до или промяна на Вашите прехвърляния или данни

- становища или извършване на която и да е трета страна на услугата;

- всеки въпрос, свързан с Услугата.

XII. НЕВАЛИДНИ УСЛОВИЯ

14. В случай че някое от тук споменатите условия не е приложимо, настоящите Условия ще бъдат тълкувани без това условие. Невъзможността на която и да е от страните да упражни което и да е от правата си в настоящото Споразумение, няма да бъде приета като отхвърляне на правото на тази страна да упражнява това право или друго право в бъдеще.

XIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

15.1. Настоящите Условия ще бъдат в съответствие със законите и съдилищата на Република България. Договарящите се страни се съгласяват, че всички спорове, възникнали от и по отношение на настоящите Условия ще бъдат разрешавани със съвместните усилия и на двете страни. В случай че не може да се стигне до общо съгласие, всяка претенция или спор, която Потребителя има спрямо „Студиоуеб.БГ“. следва да бъде решена в съд, намиращ се в Република България.

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ

16.Договорът за предоставяне на Услугите съгласно тези Общи условия се прекратява:

- с изтичане на срока на Договора;

- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

- по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

- с изтичане на седмодневния тестов период и незаплащане на цената, съобразно избрания абонаментен план;

- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

- при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;.

- в случаите изрично посочени в тези Общи условия;

17.1. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай, че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на тези Общи условия, приети от Доставчика, законодателството на Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила за използване на Услугите.

17.2. В случай, че Потребителят прекрати предсрочно договорът, сключен при тези Общи условия, то той дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на Договора.

17.3. В случай на виновно неизпълнение на задълженията на Потребителя за предоставяне на Услугите, Доставчикът има право на неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

17.4. Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост и (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора.

17.5. Доставчикът не носи отговорност в случай на невъзможност да предоставя свързаност или функциониране на техническото оборудване през определен период от време поради непреодолима сила, случайни събития, проблеми в интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

17.6. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

17.7. Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на Услугите.

17.8. Доставчикът не носи отговорност в случаи на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване, чрез което се предоставя Услугите и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация, промяна на публикувана на сайтовете на Потребителя информация и други сходни последствия.

17.9. Доставчикът не носи отговорност в случай на предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни или параметри на Услугите, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.

17.10. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение, частично или изцяло на задължения и ангажименти, следствие на непреодолима сила. При наличие на непреодолима сила Доставчикът следва да уведоми Потребителят съгласно изискванията на българското законодателство.

XV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

18.1..„Студиоуеб.БГ“  си запазва правото, по собствено усмотрение, да променя, изменя, прибавя или премахва част от тези Условия, по всяко едно време.

18.2. Потребителят се съгласява редовно да преглежда настоящите Условия и да бъде наясно с извършените промени. Чрез продължаване използването на сайта след публикувана промяна Потребителят се съгласява да се съобразявате с нея.

18.3. Доставчикът публикува тези Общи условия на адрес goweb.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

18.4. Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и други.

18.5. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

18.6. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на тези Общи условия, се прилагат законите на Република България .

18.7. Всички спорове, породени от тези общи условия или отнасящи се до тях, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между Доставчика и Потребителя чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от Арбитражния съд при Българската Търговско-Промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като приложимо ще бъде българското право.

Тези общи условия влизат в сила за всички Потребители на 28.04.2016г.